1623190_667706909949747_8537633061527432974_n.jpg
จันทร์ 25 กันยายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
โทร.081-5351689


นายพฤฒิพงศ์ แย้มเกษร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-6118411

นางกนกกาญจน์ เทียนไชย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.097-1595209

นางสาวรัชนีกร แก้วระยับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.083-0331179
alt

นางขวัญชนก หริ่งระรี่
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.081-0132233

นางสาวธัญลักษณ์ กาฬนภาพันธุ์
นิติกร
  โทร. 081-7038960
alt
นางพรพรรณ ใจซื่อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.089-9398085
นายรังสรรค์ แก้วมณี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.096-8788040

นางวนิดา อิทธิพลกังวาล
นักประชาสัมพันธ์
โทร.089-1633361
alt
นางสาวนฤมล วิเวกจิตร
นักจัดการงานทั่วไป
โทร.098-9947526


นางสาวภาวิตา ต้วมสี
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
โทร.081-6118411


น.ส.สุพัตรา มั่งสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.084-8011059
นายกิตติศักดิ์ คล้ายคลึง
คนงานทั่วไป
โทร.080-2657399
นายวรเทพ อรัญพันธ์
คนงานทั่วไป
โทร.085-7012980


นางสาวสุวรรณา วงศ์ยิ้มย่อง
คนงานทั่วไป
โทร.084-1353668

- บุคลากรสำนักปลัด -

ITA
โทร. 081-8246789


QR Code
อบต.ช่องสะแก

ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058