เสาร์ 18 มกราคม 2020
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


นายขจรพล  มั่งมีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ช่องสะแก)


นางกนกกาญจน์  เทียนไชย
นักจัดการงานทั่วไป
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)

นางกนกกาญจน์  เทียนไชย
นักจัดการงานทั่วไป
 

นางสาวรัชนีกร  แก้วระยับ
นักทรัพยากรบุคคล
นายปฏิพัทธ์ บุญเจริญวัฒน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปฏิพัทธ์  บุญเจริญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายวรุตม์ธรรม  เลิศกุลประหยัด
นิติกร

นางสาวสุชญา  วงศ์น้ำเพชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นายรังสรรค  แก้วมณี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุจินันท์ อิทธิพลกังวาน นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวนิดา  อิทธิพลกังวาล
นักประชาสัมพันธ์
 
alt
นางสาวนฤมล วิเวกจิตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภาวิตา  ต้วมสี
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

นายกิตติศักดิ์  คล้ายคลึง
คนงานทั่วไป
 
นายวรเทพ  อรัญพันธ์
คนงานทั่วไป
นายชวลิต  นกฉลาด
คนงานทั่วไป
 
นางสาวสุวรรณา  วงศ์ยิ้มย่อง
คนงานทั่วไป

 

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058