Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 151
2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสูงอายุ ระดับดีมาก (เกรด A) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 187
3 ดำเนินการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำบริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 149
4 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 142
5 จิตอาสา ทำดีด้วยใจ (ทำความสะอาดอุทยาน ร.๔) 2565 งานประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องสะแก 152
6 รายงานประชุุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 149
7 รายงานประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 126
8 อบต.ช่องสะแกกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดอุทยาน ร.4 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 811
9 โครงการงานปูนปั้น สรรสร้างสู่ลูกหลาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 556
10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"เบเกอรี่" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1796
11 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 419
12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1608
13 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 513
14 โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 394
15 กิจกรรมรณรงค์พื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1171
16 ยินดีต้อนรับคณะดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 865
17 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 393
18 มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 631
19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 313
20 โครงการ "ร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ตำบลช่องสะแก" องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 859
21 โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 481
22 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 273
23 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1388
24 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น (การฝึกอบรมศิลปะปูนปั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1056
25 รถดับเพลิง อบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 405
26 ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 426
27 ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 375
28 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 402
29 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 1091
30 นักศึกษาวิทยาลัยพยายามบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรุบรี เข้าศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์เด็กเล็กอบต.ช่องสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก 416

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-400058 : โทรสาร 032-400058 ต่อ 12
E-mail : chongsakae.71501@gmail.com

นายกอบต. : 032-400058 ต่อ 15
ปลัดอบต.
: 032-400058 ต่อ16
สำนักปลัด : 032-400058 ต่อ 12
กองคลัง : 032-400058 ต่อ 14

กองช่าง : 032-400058 ต่อ 11
กองการศึกษาฯ : 032-400058 ต่อ 13
ห้องประชุม : 032-400058 ต่อ 17
อปพร. : 032-400058 ต่อ 18


 


ลิขสิทธิ์ © 2556 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.