เสาร์ 20 ตุลาคม 2018
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล

ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานปลัด
จำนวน 1 อัตรา

 

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 2-11 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

**************คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง****************
1. มีความรู้ไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
    และได้รับใบอนุญาตขับขี่ ตรงตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2)
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับขี่รถยนต์
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

************หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร**************
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
    อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
    ตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
    ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบขับขี่ประเภทที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ


*************หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**************
ก.ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน ( 50 คะแนน)
ข.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบปฏิบัติหรือสอบข้อเขียน(50 คะแนน)
ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบขับรถยนต์ และสอบสัมภาษณ์) (50 คะแนน)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

- ทดสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป
  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 11.00 น.
- ทดสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ขับรถยนต์และสัมภาษณ์)
  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


*** ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ***

เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

alt

alt

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพแล้ว และผู้ที่จะเริ่มรับเบี้ยยังชีพ ในเดือนตุลาคม 2559
หากไม่มาแสดงตนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2559
สามารถมาแสดงตนรับรองการมีชีวิตในวันที่ 1 - 25 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. (ในวันเวลาราชการ)


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาแสดงตนได้ด้วยตนเอง สามารถให้อำนาจผู้อื่นมาแสดงตนแทนได้
โดยขอรับแบบแสดงการมีชีวิตและแบบมอบอำนาจแสดงการมีชีวิตได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิก อบต.ช่องสะแก และนำเอกสารมาแสดงตนดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

alt

!!!!!การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์!!!!!

      ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้
ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกส่วนราชการและทุกจังหวัด โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
1.ประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อภาครัฐ สามารถยื่นเรื่องได้โดยตรงต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้
-ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
-ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงทุกกระทรวง
-สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร)
-เว็บไซต์ www.1111.go.th
-ตู้ ปณ. 1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)
-จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม))

2.ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
-สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน (Emergency) (บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีล่ามช่วยแปลหลายภาษา)
-สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีการร้องทุกข์ทั่วไป (Non Emergency)

Attachments:
Access this URL (http://www.1111.go.th/form.aspx)form.aspx[ ]42 Kb

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058