อังคาร 21 พฤษภาคม 2019
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean
Please update your Flash Player to view content.

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หน้าบ้านนายไร-นายเปลี่ยน

"กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก"

กองทุนสวัสดิการตำบลช่องสะแก
ตำบลช่องสะแก  อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

"เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการตำบล   วันที่  5  ของทุกเดือน"

alt

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ : คลอดบุตร  เจ็บป่วย  เสียชีวิต 
ทุนการศึกษา  และเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการประจำหมู่บ้าน

1.  คุณนัยนา    อรุณเลิศวณิชชา   หมู่ที่  1    081 – 0186539
                    
2.  คุณจันทิมา   พริ้งทอง               หมู่ที่  5     085 – 8468586
3.  คุณปรียาพร  สงวนทรัพย์          หมู่ที่  6     089 – 9106143
4.  คุณไพ       เนตรขำ                   หมู่ที่  7     085 – 4288931
5.  คุณสะอาด    มากมิตร               หมู่ที่  8     081 – 9943234
6.  คุณประภาส   เนตรสุข              หมู่ที่  9     080 – 0222758
7.  คุณสวง      อารีกิจ                    หมู่ที่  10   086 – 1637326

อ่านเพิ่มเติม...

"ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่"

ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่

วันที่ 20 เมษายน 2558

alt

"เปิดรับสมัครนิสิตใหม่"

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ (สำหรับฆราวาส)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระรูป
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


"เปิดรับสมัครนิสิตใหม่"
ระดับปริญญาตรี


รับสมัคร : 1 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ.2558
สอบวิชาการ : 22 เมษายน พ.ศ.2558
สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน พ.ศ.2558
ปฐมนิเทศ : 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น.
เปิดเรียน : 17 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรสำหรับฆราวาส ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จบหลักสูตรนี้แล้วมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรทุกประการเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยทั่วโลก ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ขุด
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. วัดพระรูป
ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โทรสอบถามได้ที่
082-671-8983, 092-268-2869
083-705-1903, 032-426691

***(รับจำนวนจำกัด) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท

alt

alt

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

อัตราแลกเปลี่ยน

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ช่องสะแก ด้านใด

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR Code
อบต.ช่องสะแก
ลิขสิทธิ์ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400058